ABC Oświetlenia

A

Adaptacja

proces przystosowania się narządu wzroku do zmiennych warunków oświetleniowych; stosowane są terminy: adaptacja do jasności, adaptacja do ciemności

do góry

B

Barwa

opis bodźca wywołującego u obserwatora wrażenie koloru; opis ten najczęściej podawany w postaci słownej, małoprecyzyjnej np. "czerwony", "zielony" dokładnie może być określony za pomocą składowych trójchromatycznych

Binowanie diod LED

Co to jest „binowanie” diod LED?
Binowanie (ang. binning) to automatyczny  proces sortowania i grupowania diod LED według określonego zestawu parametrów. Najczęściej parametrami tymi są: jasność, barwa, współczynnik oddawania barw oraz napięcie pracy diody LED.

Binowanie odbywa się na wyspecjalizowanych liniach technologicznych i przeprowadzane jest przez producenta diod LED.
Wyselekcjonowane diody o konkretnych parametrach użytkowych grupuje się w zestaw umieszczany na jednej rolce do automatu SMD. Cechowanie binu odbywa się za pomocą kodu literowo-cyfrowego. Każdy producent diod posiada odrębny zestaw znaków, np.: U7E5A1, T2-J14-0, C7KV.

 

Dlaczego „binowanie” to istotny proces produkcyjny?
Ludzkie oko może wykryć bardzo subtelne zmiany w świetle barwy białej . Wrażliwość oka może mieć znaczący wpływ na zastosowanie diod. Na przykład dla latarek LED temperatura barwowa nie jest parametrem najistotniejszym, ale dla oświetlenia biurowego lub architektonicznego znaczenie spójności barwy emitowanej z wielu źródeł światła jest niezwykle ważna. W skład pojedynczej oprawy oświetleniowej wchodzi kilkanaście, kilkadziesiąt, a niekiedy kilkaset diod montowanych w tzw. moduły. Nieodpowiedni dobór źródeł spowoduje dyskomfort użytkowania. Zjawisko może występować zarówno w ramach jednej oprawy jak i pomiędzy serią produkcyjną opraw.  Zamontowane w jednym pomieszczeniu oprawy będą różniły się od siebie ilością emitowanego światła oraz jego barwą, co negatywnie wpływa na wystrój pomieszczenia. Chcąc uniknąć opisanych rozbieżności producenci diod oferują binowane, czyli selekcjonowane partie diod.

PXF Lighting jako producent opraw oświetleniowych stosuje wysokiej jakości diody LED renomowanych producentów. Dbając o najwyższe standardy oświetlenia wykorzystujemy droższe, binowane diody LED z wąskiego przedziału krzywej charakterystycznej.

 

Dobór diod LED – jak to wygląda w praktyce?
Z wykresu chromatyczności odczytać można położenie grupy oraz jej charakterystykę. Bliskość krzywej promieniowania ciała doskonale czarnego zapewnia lepsze odwzorowanie widma barwy białej.

Wykres chromatyczności - binowanie diod LED

 

Wykorzystanie diod binowanych w produkcji opraw LED
Do produkcji ledowych opraw oświetleniowych PXF Lighting dopuszcza diody z bardzo wąskiego zakresu chromatyczności. Zapewnienie wysokiej jakości parametrów diod ma przełożenie na wyższą cenę źródeł. Stosujemy diody, których zakres emitowanego światła w ramach grupy jest jak najbliższy barwy docelowej, np.: 4000 K. Pozwala nam to na osiągnięcie jednorodnego strumienia świetlnego.

Dbając o zadowolenie naszych klientów przykładamy szczególną uwagę do produkcji modułów. Podczas montażu powierzchniowego diod rolki umieszczane w automacie układającym dobieramy w oparciu o oznaczenie binów. Produkty końcowe w postaci
modułów charakteryzują się wówczas wysoką powtarzalnością barwy, strumienia świetlnego, skuteczności świetlnej i mocy całkowitej.

Staranność produkcji pozwala nam osiągnąć możliwie najmniejszy rozrzut parametrów świetlnych i elektrycznych, który kształtuje się na poziomie niższym niż 5%.


Automat do montażu powierzchniowego elementów SMD. Na pierwszym planie uchwyt do mocowania rolki z diodami LED

 

Wpływ różnych przedziałów binowania na barwę emitowanego światła

Zdjęcie 1.
Wysoka jakość uzyskiwana w fabryce PXF Lighting

Zdjęcie 2.
Niska jakość oferowana w tanich zamiennikach
Przykład strumienia świetlnego emitowanego z modułów opartych o binowane diody LED z tego samego przedziału krzywej chromatyczności. Patrz: zielone obszary na wykresie krzywej chromatyczności. Przykład strumienia świetlnego emitowanego z modułów opartych o binowane diody LED z różnych przedziałów krzywej chromatyczności.
Moduł o cieplejszym odcieniu zawiera diody z innego przedziału krzywej chromatyczności niż moduły o odcieniu naturalnie białym.

 

do góry

C

Ciało czarne, promiennik zupełny, promiennik Plancka

idealny promiennik temperaturowy; całkowicie pochłania padające na niego promieniowanie, niezależnie od długości fali, kierunku padania i jego polaryzacji

Cień

obszar, do którego nie dochodzi światło, w wyniku pojawienia się nieprzeźroczystej przeszkody na drodze promieni świetlnych

do góry

D

Degradacja diod LED

B - parametr zestawu diod led opisujący liczność czipów o właściwościach niższych od L po danym czasie eksploatacji.
Współczynnik określający liczbę diod, które po określonym czasie żywotności będą emitowały strumień świetlny niższy od określonego wskaźnikiem spadku strumienia L.
Nierozerwalnym parametrem koniecznym do rozpatrywania współczynnika degradacji diod led jest  zakładany poziom spadku strumienia świetlnego L oraz czas, czyli żywotność diod led

Dioda elektroluminescencyjna

dioda zaliczana do półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych, emitujących promieniowanie w zakresie światła widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu, patrz: LED

Down-light

w dosłownym tłumaczeniu "dolne światło" jest małą oprawą skupiającą światło w kierunku "z góry", najczęściej wmontowaną w sufit

do góry

E

Elektroluminescencja

luminescencja spowodowana działaniem pola elektrycznego na gaz lub ciało stałe. Zjawisko to jest wykorzystywane w diodach elektroluminescencyjnych

Elipsa MacAdama

obszar eliptyczny oznaczony na diagramie chromatyczności CIE. Obszar ten obejmuje barwy nierozróżnialne dla ludzkiego oka w stosunku do barwy w punkcie stanowiącym środek elipsy

SDCM elipsa MacAdam

do góry

F

Fotoluminescencja

luminescencja spowodowana działaniem energii świetlnej na gaz lub ciało stałe

Fotometr

przyrząd przeznaczony do pomiaru wielkości świetlnych

Fotometria

nauka zajmująca się pomiarami wielkości charakteryzujących promieniowanie świetlne widzialne

do góry

G

Goniofotometr

przyrząd przeznaczony do pomiaru rozkładu przestrzennego wielkości świetlnych opisujących źródła światła lub oprawy oświetleniowe

do góry

H

Helioterapia

leczenie za pomocą promieniowania słonecznego

do góry

I

Iluminacja

pojęcie stosowane na określenie artystycznego oświetlenia budowli światłem sztucznym

Inteligentne budynki

Patrz: sterowanie oświetleniem

do góry

J

Jaskra

choroba oczu wynikająca ze zwiększonego ciśnienia śródgałkowego; bóle oczy i zaburzenia widzenia mogą być tego objawem

Jaskrawość

fizyczny odpowiednik luminancji

do góry

K

Kontrast luminancji

stosunek różnicy luminancji obserwowanego obiektu L0 i luminancji tła Lt do luminancji tła

Kąt rozwarcia wiązki

kąt w płaszczyźnie przechodzącej przez oś wiązki, w zakresie którego światłość spada do określonej wartości procentowej swojej maksymalnej wartości

do góry

L

Lampa (źródło światła)

urządzenie elektryczne wykonane w celu wytwarzania światła

Lampa fluorescencyjna

patrz Świetlówka

Lampa halogenowa

lampa żarowa wypełniona gazem, zawierająca włókno (skrętkę) wolframowe i małą ilość halogenków

Lampa indukcyjna

lampa o oznaczeniu QL działająca w oparciu o zasadę funkcjonowania niskoprężnej lampy rtęciowej, jednak bez zastosowania elektrod. Jonizacja gazu w przestrzeni wyładowczej uzyskiwana jest w procesie indukcji elektromagnetycznego pola wysokiej częstotliwości

Lampa metalohalogenkowa

lampa wyładowcza, w której światło powstaje w wyniku promieniowania mieszaniny par metalu (np. rtęci) i produktów rozkładu halogenków (np. halogenków talu, indu)

Lampa o gorącym zapłonie

lampa o gorącej katodzie, w której zaświecenie wymaga uprzednio podgrzania elektrod

Lampa o zimnym zapłonie

lampa wyładowcza o konstrukcji nie wymagającej podgrzania elektrod w celu zapłonu

Lampa rtęciowa wysokoprężna

patrz niskoprężna lampa rtęciowa lub wysokoprężna lampa rtęciowa

Lampa rtęciowo-żarowa

lampa zawierająca w tej samej bańce rurkę wyładowczą wysokoprężnej lampy rtęciowej oraz skrętkę lampy żarowej, połączone szeregowo

Lampa sodowa wysokoprężna

patrz niskoprężna lampa sodowa lub wysokoprężna lampa sodowa

Lampa żarowa

lampa, w której światło wytwarzane jest poprzez podgrzanie jednego elementu (najczęściej jest to skrętka wolframowa) do momentu żarzenia. Podgrzanie jest skutkiem przepuszczenia przez skrętkę prądu elektrycznego. Lampa ta popularnie zwana jest żarówką

Laser

przyrząd do wytwarzania bardzo wąskiej wiązki światła; światło lasera charakteryzuje się bardzo dużą monochromatycznością, kierunkowością rozchodzenia się i innymi szczególnymi własnościami fizycznymi

LED

patrz: dioda elektroluminescencyjna

LLMF

LLMF (ang. Lamp Lumen Maintenance Factor) - współczynnik określający procentową wartość strumienia świetlnego diod led po upływie 60 000 h eksploatacji

Luminancja

(w określonym kierunku, w punkcie powierzchni źródła albo odbiornika promieniowania) jest to iloraz strumienia świetlnego wychodzącego, padającego lub przenikającego przez elementarne pole powierzchni, otaczające rozpatrywany punkt i rozchodzącego się w określonym stożku obejmującym ten kierunek, przez iloczyn kąta przestrzennego tego stożka i rzutu prostokątnego elementarnego pola na płaszczyznę prostopadłą do tego kierunku. Luminancja odzwierciedla ilość światła, która jest widziana przez obserwatora lub gdzie I jest światłością, a S' powierzchnią pozorną świecącej powierzchni widzianą przez obserwatora

Luminescencja

zjawisko świecenia gazu lub ciał stałych bez podnoszenia ich temperatury (w przeciwieństwie do świecenia termicznego, którego przykładem są włókna żarówki)

Luminofor

substancja wykazująca luminescencję pod wpływem oddzia ływania na nią promieniowania nadfioletowego, świetlnego lub innych czynników

do góry

M

MacAdam

patrz: Elipsa MacAdama

Majaczenie światła

poświata, która może być zauważona na zewnątrz wiązki światła; jest ona wywołana rozproszeniem światła w atmosferze

do góry

N

Natężenie oświetlenia

iloraz strumienia świetlnego padającego na elementarną powierzchnię S, zawierającą dany punkt, do wartości tej elementarnej powierzchni

Niskoprężna lampa rtęciowa

lampa zawierająca pary rtęci, pokryta warstwą luminoforu lub bez niej, w której ciśnienie cząstkowe par podczas pracy nie przekracza 100 Pa

Niskoprężna lampa sodowa

lampa zawierająca pary sodu, w której ciśnienie cząstkowe par podczas pracy nie przekracza 5 Pa

do góry

O

Odbicie

zmiana kierunku promieniowania przez powierzchnię, bez zmiany jego częstotliwości

Odbicie kierunkowe

odbicie bez rozproszenia, odpowiadające prawom optyki geometrycznej

Odbicie kierunkowo-rozproszone

odbicie częściowo kierunkowe i częściowo rozproszone

Odbicie rozproszone

odbicie w różnych kierunkach, przy którym odbicie kierunkowe nie występuje w skali makroskopowej

OLED

patrz: organiczna dioda luminestencyjna

Olśnienie

warunki widzenia powstałe na skutek niewłaściwego rozkładu, b ądź zakresu luminancji, bądź też występowania zbyt dużych kontrastów, powodujące uczucie przykrości i niewygody, lub obniżenie zdolności rozpoznawania szczegółów, lub przedmiotów, lub oba te wrażenia jednocześnie

Olśnienie bezpośrednie

olśnienie spowodowane przez świecące powierzchnie znajdujące się w polu widzenia

Olśnienie odbiciowe (pośrednie)

olśnienie spowodowane przez odbicie światła od obserwowanej powierzchni do oka obserwatora

Olśnienie przeszkadzające

polega na zakłócaniu czynności wzrokowej i niekoniecznie związane z uczuciem niewygody

Olśnienie przykre

olśnienie powodujące uczucie przykrości i niewygody widzenia oraz niekoniecznie związane z zakłóceniem czynności wzrokowej

Oprawa

urządzenie służące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania światła lampy lub lamp w niej zawartych, które zawiera niezbędne elementy do mocowania i ochrony lamp oraz przyłączenia ich do sieci zasilającej

Organiczna dioda luminestencyjna

dioda elektroluminescencyjna (LED) wytwarzana ze związków organicznych

do góry

P

Promieniowanie

proces emisji i przenoszenia energii w postaci fal elektromagnetycznych

Pulsacja światła

Patrz: wskaźnik migotania źródeł LED

do góry

R

Raster

osłona oprawy wykonana z elementów przeświecalnych lub nieprzeświecalnych i rozmieszczonych w taki sposób, aby ukryć lampy przed bezpośrednim widzeniem ich w określonym kącie

Reflektor

urządzenie, w którym zjawisko odbicia zastosowane zostało w celu zmiany przestrzennej dystrybucji strumienia świetlnego ze źródła światła

do góry

S

SDCM

SDCM (ang. Standard Deviation Colour Matching)  standardowe odchylenie dopasowania barw
SDCM jest to dopasowanie barwy światła  w oparciu o elipsy Mac Adam’a. Opisywane jako zakres elipsy wokół ciała doskonale czarnego. Im mniejsza elipsa tym większa spójność barwy światła.

SDCM 1 oznacza jednokrotną elipsę Mac Adama. W oświetleniu wnętrz praktyczne zastosowanie ma wartość SDCM 3, ponieważ trzykrotna elipsa MacAdama charakteryzuje się niewielkim odchyleniem spójności światła, a jednocześnie aspekt ekonomiczny takiej klasy diod jest korzystny dla klienta. patrz: Elipsa MacAdama

Skuteczność świetlna (źródła światła)

iloraz emitowanego strumienia świetlnego do zużytej mocy

Ofertę firmy PXF Lighting cechuje ciągły rozwój parametrów źródeł LED, a co za tym idzie opraw oświetleniowych. Diody LED osiągają wartości skuteczności rzędu 205 lm/W.
Skuteczność świetlna opraw oświetleniowych wzrosła do wartości > 130 lm/W co przekłada się na wyższą oszczędność energii.
Wykorzystując produkty firmy PXF Lighting można obniżyć pobór mocy w stosunku do standardowych rozwiązań nawet o 70%. Trwałość eksploatacyjne przekracza obecnie 72 000h.

skuteczność świetlna - PXF Lighting

 

Spadek strumienia świetlnego w czasie

parametr diody led opisujący zmiany strumienia świetlnego następujące w czasie eksploatacji

Diody LED charakteryzują się stopniową utratą strumienia świetlnego, która ogólnie ujmując jest proporcjonalna do czasu użytkowania diody.
Dwa najczęściej stosowane przez PXF Lighting oznaczenia trwałości to L90 i L80, dla których spadek wartości strumienia świetlnego od wartości początkowej wynosi odpowiednio 10% i 20%.
Nierozerwalnym parametrem koniecznym do rozpatrywania spadku strumienia świetlnego diody jest żywotność diody – patrz: Żywotność diod LED

Spotlight

mały projektor emitujący skoncentrowaną wi ązkę światła, najczęściej o kącie nie większym niż 20 stopni

Statecznik

urządzenie pracujące w obwodzie elektrycznym z lampami wyładowczymi, służące głównie do stabilizowania prądu wyładowania

Sterowanie oświetleniem

Rozwój technologii LED przyczynił sie do rozbudowy systemów oświetlenia o możliwość automatycznego sterowania natężeniem świata sztucznego. W zależności od pory dnia, pory roku, położenia geografocznego, itp. uwarunkowań można zaprojektować system oświetleniowy uzupełniający światło dzienne o dodatkowe oświetlenie. Systemy tego typu są częścią tzw. inteligentnych budynków. Ich wdrożenie nie tylko podnosi komfort uzytkowania obiektów, ale ma przełożenie na obniżenie kosztów ich eksploatacji.

Firma PXF Lighting oferuje kompleksowe usługi w zakresie doboru optymalnych rozwiązań sterowania oświetleniem w oparciu o systemy 1-100%, 1-10V, DALI oraz rozwiązania z zakresu systemów dynamicznego sterowania oświetleniem opartych na protokole DMX512.
Oferujemy również pomoc w doborze systemów pozwalających w pełni zautomatyzować i zintegrować wszystkie instalacje znajdujące się w danym obiekcie. Na bazie tego systemu możemy zbudować BMS który oprócz oświetlenia będzie miał możliwość sterowania (również zdalnego przez Internet) ogrzewaniem, żaluzjami, systemem alarmowym, wieloma innymi sterowalnymi urządzeniami. Zautomatyzowanie obiektu pozwala na oszczędności w zużyciu energii.

Strumień świetlny

całkowita ilość światła emitowanego z danego źródła. Wielkość tą wyprowadza się ze strumienia energetycznego (moc wysyłana, przenoszona lub przejmowana w postaci promieniowania tzw. moc promienista), na podstawie stopnia jego oddziaływania na oko obserwatora normalnego (odniesieniowego)

System Active +

System zarządzania i sterowania oświetleniem umozliwiający obniżenie zużycia energii elektrycznej zarówno w oprawach już zainstalowanych w pomieszczeniu, jak i podczas wyposażania pomieszczeń w nowe oświetlenie. System składa się z czujnika, zasilacza oraz oprogramowania do modyfikacji ustawień.

Czujnik 3020 Active Plus to małe urządzenie łączące w sobie funkcje czujnika natężenia oświetlenia oraz czujnika ruchu. Charakteryzuje się niewielkimi gabarytami i łatwością montażu wewnątrz oprawy.
Przyłączany elastycznym przewodem bezpośrednio do zasilacza stanowi element inteligentnego systemu sterowania oświetleniem.
Każda oprawa w systemie powinna zostać wyposażona w osobny czujnik Active + 3020. Przez pierwsze 100 godzin użytkowania system "uczy się" warunków oświetleniowych panującym w danej lokalizacji. Na tej podstawie dobierane są parametry oświetlenia w kolejnym okresie użytkowania. Zasięg działania czujnika to 3m w pionie oraz 3,5-5m w poziomie (kąt widzenia czujnika 60*-80*).

Czujnik 3020 Active+ Sense

    • Montaż wewnątrz oprawy
    • Nie ma potrzeby stosowania w oprawie dodatkowego okablowania
    • Zasilanie Active+ driver
    • Podłączenie bezpośrednio do zasilacza Active+
    • Wszechstronna możliwość montażu
    • Łączy w sobie czujnk ruchu i czujnik natężenia oświetlenia
    • Niewielkie gabaryty (32.4 mm × 15.5 mm × 14.5 mm)
    • Dwie wersje kolorystyczne: biała (RAL 9003) i szara (RAL 9006)

Czujnik 3020 - System Active +

Zasilacze Active +
W systemie Active + dostępne są 4 zasilacze z funkcją ściemniania.

Aplikacja Active +
Z systemem Active + współpracuje specjalna aplikacja dostępna na urządzenia mobilne (Android). Służy ona do zmiany ustawień takich jak poziom oszczędzania energii, poziom natężenia w połączeniu ze światłem słonecznym, czasy ściemniania, itp.

System Active +

do góry

T

Temperatura barwowa

temperatura ciała czarnego, w której wysyła ono promieniowanie o tej samej chromatyczności co promieniowanie rozpatrywane. Innymi słowy, jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła np.:

  • temperatura barwowa 2700 K - barwa bardzo ciepłobiała (żarówkowa),
  • temperatura barwowa 3000 K - barwa ciepłobiała ,
  • temperatura barwowa 4000 K - barwa biała ,
  • temperatura barwowa >5000 K - barwa chłodnobiała (dzienna)
Trwałość eksploatacyjna diod LED

zbiór trzech parametrów określających żywotność diod LED w ujęciu istotnym dla użytkownika

Zapis L80 B10 >50 000 h oznacza, że w ciągu 50 000 h eksploatacji oprawy oświetleniowej spadek strumienia świetlnego osiągnie poziom 80% wartości początkowej, a liczba diod emitujących strumień poniżej tej wartości nie przekroczy 10% wszystkich czipów.

Obecnie trwałość eksploatacyjna diod LED stosowanych przez PXF Lighting przekracza 72 000h.

Tęcza

barwny łuk, który powstaje wskutek załamania, rozszczepienia i ca łkowitego odbicia światła słonecznego w kropelkach wody znajdujących się w atmosferze; często nad łukiem głównym w kolorach od czerwonego na zewn ątrz do fioletowego we wnątrz można zaobserwować drugi, mniej intensywny, łuk o barwach o odwrotnej kolejności

do góry

U

Urządzenie zapłonowe

urządzenie elektryczne, które zapewnia odpowiednie warunki potrzebne do zapoczątkowania wyładowania

do góry

W

Widmo optyczne

obraz powstały w wyniku rozłożenia światła na składowe o różnych długościach fali

Widmo optyczne absorpcyjne

widmo światła przechodzącego przez supstancję pochłaniającą fale o określonych długościach

Widmo optyczne ciągłe

widmo promieniowania temperaturowych źródeł  światła np. żarówki

Widmo optyczne emisyjne

widmo emitowane przez źródło światła

Widmo optyczne pasmowe

widmo charakteryzujące cząsteczki związku chemicznego; emitowane jest przez lampy wyładowcze działające na zasadzie pobudzania cząstek chemicznych do świecenia

Wskaźnik migotania źródeł LED

wskaźnik PF (ang. percentage flicker) - określa wrażenie niestabilności postrzegania wzrokowego spowodowanego bodźcem świetlnym, którego luminancja lub rozkład widmowy podlega zmianom w czasie.

Zjawisko migotania światła ma swoje źródło w cyklicznych zmianach napięcia zasilającego. Wskaźnik migotania światła mierzony jest poprzez analizę zmian napięcia, a nie jak mogłaby sugerować jego nazwa, na podstawie pomiaru zmian natężenia oświetlenia.

W produktach PXF Lighting stosowane są wysokiej jakości komponenty, dzieki czemu wskaźnik migotania źródeł LED jest mniejszy od 3%.
Wysokie wartości wskaźnika mają negatywny wpływ na oko obserwatora. Uciążliwość rośnie bardzo szybko wraz ze wzrostem amplitudy wahań. Komfort użytkowania jest niezwykle istotnym czynnikiem przy wyborze opraw oświetleniowych, ponieważ zmęczenie wzroku może powodować bóle głowy oraz obniżać wydajność pracowników.

 

Wskaźnik oddawania barw (współczynnik oddawania kolorów)

oznaczany jako Ra lub CRI, niesie informacje o tym, w jakim stopniu dane źród ło światła umożliwia obserwację kolorów

Wysokoprężna lampa rtęciowa

lampa zawierająca pary rtęci, pokryta warstwą luminoforu lub bez niej, w której ciśnienie cząstkowe podczas pracy dochodzi do 105 Pa

Wysokoprężna lampa sodowa

lampa zawierająca pary sodu, w której ciśnienie cząstkowe podczas pracy jest rzędu 104 Pa

do góry

Ś

Światłość

iloraz strumienia świetlnego , wysyłanego przez źródło w elementarnym kącie przestrzennym w zawierającym dany kierunek, do wartości tego elementarnego kąta

Świetlówka (lampa fluorescencyjna)

lampa wyładowcza, w której światło wytwarzane jest przez wzbudzenie warstwy luminoforu, przy pomocy promieniowania ultrafioletowego, wytworzonego podczas wyładowania. Nazwę tę najczęściej stosuje się w odniesieniu do niskoprężnej lampy rtęciowej. Potocznie nazywana jest również jarzeniówką

do góry

Ż

Żywotność diod LED

parametr zestawu diod led opisujący czas eksploatacji, po którym nastąpią zmiany parametrów określonych współczynnikami L i B.
Czas eksploatacji diod LED powiązany ze spadkiem strumienia świetlnego diod oraz współczynnikiem degradacji diod LED.
Najczęściej podawane wartości parametrów led dotyczą czasu eksploatacji 50 000 h.
Czasami z różnych względów podaje się wartości parametrów diod po dużo dłuższym czasie eksploatacji - na przykład L60 B20 > 80 000 h.
Wówczas parametry te są znacząco niższe, jednak obrazują proces starzenia się oprawy oświetleniowej.
Obecnie trwałość eksploatacyjna diod LED stosowanych przez PXF Lighting wynosi L80B10 >72 000h.
patrz: trwałość eksploatacyjna diod LED

do góry

AKTUALNOŚCI

27 stycznia 2023
16 grudnia 2022
02 listopada 2022

NEWSLETTER

KONTAKT

Biuro handlowe

+48 22 33 44 000

+48 22 33 44 033

kontakt@pxf.pl

Fabryka

+48 25 752 58 80

+48 25 757 63 27

kontakt@pxf.pl