Ustawa WEEE

Z dniem 01/10/2006, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektromicznym, wchodzi obowiązek nanoszenia na fakturach sprzedaży numeru rejestrowego Głónego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami opraw oświetleniowych (przemysłowych).

Od 01 października 2006, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2006 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, firma PXF Lighting przystąpiła do naliczania opłat na poczet kosztów gospodarowania odpadami opraw oświetleniowych. Zgodnie z Art.42.1. ustawy sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. W imieniu firmy PXF Lighting zbiórkę zużytego sprzętu przeprowadzać będzie firma Biosystem Elektrorecykling SA. Poniżej informacje odnośnie sposobu przeprowadzania zbiórki jak i adresy obecnych lokalizacji placówek zajmujących się zbiórką. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z firmą Biosystem Elektrorecykling SA.

Biosystem Elektrorecykling SA

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU ZBIERANIA I PRZECHOWYWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 1. Zużyty sprzęt należy gromadzić na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem.
 2. Miejsce składowania należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
 3. Zabrania się mieszania zużytego sprzętu z odpadami innego rodzaju.
 4. Wskazane jest selektywne gromadzenie zużytego sprzętu według grup sprzętu określonych w ustawie o zużytem sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 5. Niedopuszczalne jest dokonywanie demontażu lub jakiejkolwiek rozbiórki sprzętu w miejscu jego gromadzenia.
 6. W przypadku transportowania i gromadzenia urządzeń zawierających substancje niebezpieczne (freon, oleje, itp.) należy bezwarunkowo zapobiec rozszczelnieniu się zużytego sprzętu i uwolnieniu do środowiska substancji niebezpiecznych.
 7. Zgromadzony sprzęt można przekazać wyłącznie do zakładów demontażu które posiadają aktualne zezwolenie na działalność w tym zakresie i są wpisane do rejestru Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
 8. Każdy przypadek przekazania zużytego sprzętu wymaga udokumentowania zgodnie przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu postępowania ze zużytym sprzętem należy zasięgnąć opinii Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska bądź skontaktować się z przedstawicielem Biosystem Elektrorecykling.
 10. Zgodnie z art.42 pkt 1 sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju co sprzedany.
 11. Istnieje możliwość zorganizowania bezpłatnego odbioru sprzętu (powyżej 150 kg) od Klienta. Dodatkowe informacje na ten temat mogą Państwo uzyskać kontaktując się z Działem Recyklingu i Logistyki BIOSYSTEM Elektrorecykling SA. pod numer telefonu 012 296 66 25 w.47 lub w.25 lub wysyłając e-mail na adres: recykling@bioelektro.pl

Zapraszamy na stronę Głównego Inspektoratu Ochrory Środowiska www.gios.gov.pl gdzie znajdują się pełne wersje ustaw oraz aktualne informacje.

PLACÓWKI ZAJMUJĄCE SIĘ ZBIÓRKĄ

Operator punktu zbierania

Województwo

Miasto

Adres punktu zbiórki

Biosystem S.A.

małopolskie

ul. Czaplinecka 12
78-460 Barwice

32-566 Alwernia
ul. Karola Olszewskiego 25

EKO-HARPOON
RECYKLING
Oddział Cząstków Mazowiecki

mazowieckie

ul. Inwalidów 4
85-749 Bydgoszcz

05-152 Czosnów Cząstków Mazowiecki 158

EKO-HARPOON
RECYKLING
Oddział Rejowiec Fabryczny

lubelskie

ul. Radomska 12
42-200 Częstochowa

22-169 Rejowiec Fabryczny ul. Cementowa 20

KGHM Ecoren S.A.

dolnośląskie

ul. Chwaszczyńska 50
81-571 Gdynia

59-305 Rynarcice
Rynarcice 38

MB Recykling

świętokrzyskie

ul. Kaszubska 2
44-100 Gliwice

26-065 Piekoszów
ul. Czarnowska 56

 

 

AKTUALNOŚCI

NEWSLETTER

KONTAKT

Biuro handlowe

+48 22 33 44 000

+48 22 33 44 033

plexi@pxf.pl

Fabryka

+48 25 752 58 80

+48 25 757 63 27

plexi@pxf.pl